[us_page_title description=”1″ font_size=”3rem” line_height=”1.1″ align=”center”]

Privacy verklaring

Fittebedrijven.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57174938, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen daar zeer vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan.

Uw persoonsgegevens:

Fittebedrijven.nl verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van opdrachtgevers en haar medewerkers. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, moet u ons wellicht een geldig e-mailadres, uw naam, bedrijfsnaam, postadres, factuuradres, telefoonnummer en/of betalingsgegevens verstrekken. Ingeval u gebruik maakt van onze health checks, worden nog andere persoonsgegevens verzameld. Door deelname aan deze health checks gaat u akkoord met het verzamelen van deze gegevens. Het betreft dan (aanvullende) gegevens zoals:

·         Bedrijfsnaam

·         Uw naam

·         Geslacht

·         Leeftijd

·         Telefoonnummer (slechts indien u telefonisch overleg wilt n.a.v. uw resultaten uit de health check)

·         E-mailadres

·         Diverse gezondheidsgegevens die aan bod komen tijdens de Health check

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij de health check

·         Locatiegegevens

·         browser- en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden. Wij verwerken alleen gegevens over uw gezondheid als bijzondere persoonsgegevens, indien u deelneemt aan een health check. Hiermee stemt u in door deelname. De health checks worden afgenomen door hierin geschoolde medewerkers. De gegevens worden via een versleutelde verbinding (SSL) opgenomen en beveiligd bewaard.

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderaan vermelde contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

De doelen om uw persoonsgegevens te verwerken:
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden.
Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

·         Het aangaan van een opdrachtovereenkomst

·         Het onderhouden van de zakelijke relatie

·         Het afhandelen van uw betaling.

·         Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief of mailing.

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren.

·         Om een door u aangevraagde gezondheidscheck te kunnen afnemen en u van de resultaten te kunnen voorzien en te kunnen begeleiden.

·         Fittebedrijven.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Fittebedrijven.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fittebedrijven.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Fittebedrijven.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van de health checks worden direct na oplevering en goedkeuring van de managementrapportage verwijderd van de server. U dient uw gegevens dus zelf goed te bewaren indien u resultaten van meerdere health checks met elkaar wilt vergelijken.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Fittebedrijven.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fittebedrijven.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
We verwachten van u dat u zelf uw gegevens up-to-date houdt. Wijzigingen kunt u zelf doorvoeren in de systemen waarvoor u de login gegevens heeft ontvangen of door deze per e-mail of reguliere post te verzenden.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fittebedrijven.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderaan vermelde contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fittebedrijven.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van uw persoonsgegevens:
Fittebedrijven.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daartoe maakt Fittebedrijven.nl gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie, gezondheidsgegevens en andere gevoelige gegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderaan vermelde contactgegevens

Wat te doen bij een datalek?
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Wat zijn cookies?
Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

·         Het IP-adres van de bezoeker

·         Datum en tijd van het bezoek

·         URL (webadres) van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)

·         De op de website bezochte pagina‘s

·         Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden gebruikt om uw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen (met wie wij samenwerken) worden geplaatst.

Welke soorten cookies zijn er?

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Wij gebruiken hier geen speciale software voor.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van de website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Het is dus handig om met cookies te werken. Maar als u bezwaar heeft tegen gebruik van cookies kunt u deze zelf ook verwijderen van uw pc. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) of via de privacy instellingen van uw mobiele apparaat.

De  cookies die wij gebruiken:
Fittebedrijven.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies
.
Er worden geen cookies gebruikt door derden en er worden ook geen cookies geplaatst om uw surfgedrag, etc, te volgen.

Contactgegevens:
Fittebedrijven.nl
Pilotenlaan 30
8017 GD  ZWOLLE
Tel. 038-4290202
U kunt Fittebedrijven.nl bereiken via het 
contactformulier.